Eestikeelne nimetus:  Infootsingud ja andmebaaside kasutamine

Ingliskeelne nimetus: Introduction to searching scientific information from databases

Kogumaht:   3 EAP

Kestus semestrites:  1

Lõpphindamine:  Mitteeristav, õppeaine on VÕTA korras arvestatav

Eesmärk: Kursuse eesmärk on arendada üliõpilaste teadmisi ja praktilisi oskusi Eesti ja võõrkeelsete teadusandmebaaside kasutamiseks ning sealt kogutud materjali haldamiseks.

Kursuse eduka läbimise tulemusena üliõpilane:

  • oskab kasutada Eesti Maaülikooli raamatukogu poolt pakutavaid teenuseid
  • tunneb infootsingu põhietappe ja põhireegleid ning oskad neid efektiivselt rakendada nii Eesti kui ka võõrkeelsetes andmebaasides ja digitaalarhiivides
  • teadvustab akadeemilise kirjutamise häid tavasid; tead, mis on plagiaat ning oskad rakendada strateegiaid selle vältimiseks
  • oskab viitehaldusprogrammi RefWorks kasutada referaatide, uurimistööde ja teiste üliõpilastööde koostamise erinevates etappides
Õppetöö korraldus: Kursusel toimub õppetöö veebipõhiselt. Kursus koosneb seitsmest moodulist:


1) Sissejuhatus ainesse ja Eesti Maaülikooli raamatukogu tutvustus

2) Infootsingu põhireeglid

3) Infootsingud Eesti andmebaasides (e-kataloog ESTER ja digitaalarhiiv DSpace)

4) Infootsingud võõrkeelsetes andmebaasides (EBSCO, ScienceDirect, Web of Science, EBSCO Discovery Service, Full Text Finder) 

5) Akadeemilise kirjutamine: viitamine, vormistamine ja plagiaat üliõpilastöödes

6) Viitehaldustarkvarad (RefWorks)

7) Kursuse kokkuvõte

Iga mooduli kohta on Moodlis eraldi teemaplokk, mis tehakse sulle nähtavaks vastava õppenädala saabudes. Moodulites on selgelt välja toodud õppetöö kirjeldusajakava ning hindamisega seonduv info.