Saadakse ülevaade erinevatest hoonetüüpidest, iseloomulikest funktsionaalsetest ruumigruppidest ja nende ajaloolisest kujunemisest.
Omandatakse üldised teadmised ja metoodika inimesest lähtuvate mõõtude/normide ja inimese tervisliku elu- ja töökeskkonna tagamiseks ning elutegevuse ja hoone ekspluatatsioonikulude alandamiseks ruumide õige planeerimisega.
Saadakse oskus hoonete ja erineva funktsiooniga ruumigruppide õieti paigutamiseks maastikku ilmakaarte ja reljeefi suhtes, avariiolukordade arvestamiseks, levinumate ilmastiku- ja geoloogiliste nähtuste lokaliseerimiseks ning hoone kasutusviisist tingitud sobivaimate ehituskonstruktsiooniliste ja viimistluslahenduste kasutamiseks.
Kinnistatakse saadud teadmisi praktikas funktsionaalsete seoste loomisega ruumide ja ruumigruppide vahel erinevate hoonetüüpide ergonoomikanõuetele vastavate ruumiprogrammide eskiisidena.

Personaalsed tööd: 1. Hügieeniruumid; 2. Eluruumid; Majutusruumid.

Rühmatöö: EMÜ Metsamaja hügieeniruumide vastavus normidele.

Paaristöö: hoone ruumiprogrammi kavandamine tuleohutusnõuetest lähtuval