Arenguprogrammi õpiväljundid

Lõpetanu:

  • omab ülevaadet Eesti haridussüsteemist, strateegilistest suundumustest;
  • mõistab nüüdisaegse õpikäsituse sisu ja suundumusi;
  • mõistab oma rolli kohalikus omavalitsuses haridussüsteemi eestvedajana ja valdkonna juhina;
  • teab KOVi rolli riikliku õppekava rakendamisel;
  • on täiendanud teadmisi haridusvaldkonna õiguslikest alustest ja finantseerimisest ning on kursis õpetaja kvalifikatsiooninõuetega;
  • on omandanud teadmised haridusvaldkonna strateegia koostamisest kohalikus omavalituses;
  • oskab jälgida, analüüsida enda rolli ja käitumist meeskonnas;
  • mõistab enda ja teiste arendamise vajalikkust ning omab teadmisi haridusasutuste juhtide professionaalset arengut toetava keskkonna loomisest;
  • on omandanud uusi teadmisi, meetodeid ja töövahendeid, mida on võimalik koheselt rakendada käsilolevate või kavandatavate muudatuste elluviimisel;
  • on teadlik, kuidas suhelda meediaga, käituda kriisiolukordades ning kuidas juhtida end ja suhteid.