Valikkursus “AKU: Arvuti kasutamine uurimistöös” kuulub loodusteaduslike valikainete loendisse 2011. aastal kehtima hakanud gümnaasiumi riiklikus õppekavas. Tegemist on informaatika õppeaine alla kuuluva kursusega, mille raames õpetatakse infotöötlusega seonduvaid praktilisi oskusi uurimistöö läbiviimise kontekstis. Kursus on kavandatud 35 tunni mahus auditoorse õppetöö vormis, koos veebitoega Moodle keskkonnas. Kursuse ülesannetes ja näidetes tuginetakse üldlevinud kontoritarkvara (MS Office, OpenOffice või LibreOffice) kasutamisele.  Kursuse ja selle aluseks oleva digitaalsete õppematerjalide komplekti väljatöötamist rahastas TeaMe programm ETAGi vahendusel.