Kursuse raames tutvutakse soontaimede
organite ja põhiliste taimekudede (alg-,
põhi-, katte-, juht- ja tugikoed) tüpoloogia
ja ehitusega ning omandatakse vastav
terminoloogia. Kursuse toimumise vorm on
auditoorne õpe e-õppe vahendite toega.
Põhiline õppetöö toimub praktikumides,
mille käigus tehtud tööd kontrollib ja
hindab iga praktikumi juhendaja. Kursus
lõpeb praktikumide käigus tehtud tööde
esitamisega õppejõule lõplikuks hindamiseks.