Kursus on mõeldud kutsekeskhariduse matemaatika ainekava vastava teema õpetamiseks ja õppimiseks.Kursuse käigus omandatakse teadmisi eksponent- ja logaritmfunktsioonidest ning lihtsamatest võrranditest.
Teise teemana omandatakse funktsiooni tuletisega seonduv matemaatika ainekava osa. Kolmandaks lahendatakse erinevaid ekstreemumülesandeid (ka  erialase sisuga).
Kursus 50% veebiõhine ja kursuse läbimisks on ettenähtud 40 tundi.