Nimetus eesti keeles: Sissejuhatus karjääriplaneerimisse

Nimetus inglise keeles: Introduction to Career Planning

Kogumaht: 2 EAP

Kestus semestrites: 1

Lõpphindamine: mitteeristav

 

Eesmärk: Kursuse eesmärgiks on aidata kursusel osalejatel teha algust oma karjääri kujundamisega läbi praktiliste ülesannete.

 

Sisu lühikirjeldus: Tegemist on eelkõige praktilise kursusega, mis võimaldab suunatud  iseseisvat tööd enda ja oma karjääritee paremaks mõistmiseks. Kursus annab lühiülevaate enda karjääri kujundamise protsessist, sisaldades mitmeid praktilisi harjutusi enda ja huvipakkuva karjääri paremaks tundmaõppimiseks. Tutvutakse olulisemate karjäärialast edukust mõjutavate teguritega – motivatsioon, tutvuste leidmine, ajaplaneerimine ja eesmärkide seadmine – ning arendatakse neid aspekte enda juures. Kursusel käsitletakse ka elulookirjelduse ja motivatsioonikirja koostamise aluseid. Loeng toimub läbinisti e-õppena. Arvestuse saamiseks peab läbima kõik moodulid ning sooritama kõik kodutööd.

 

Õpiväljundid:

  • Õppeaine läbimise tulemusena teab üliõpilane, et karjääri kujundamine on jätkuv protsess, mille komponentideks on pidev eneseanalüüs, kursis olemine erinevate karjäärialaste võimalustega ning hinnangu andmine sellele, kuidas karjäär sobitub iseenda, oma vajaduste ja väärtustega.
  • Õppeaine läbinuna oskab üliõpilane tegeleda karjääri kujundamise oluliste osadega, nagu eneseanalüüs ja tutvumine endale huvipakkuvate karjääride omadustega.
  • Õppeaine läbimise tulemusena tunneb üliõpilane võtteid oma motivatsiooni tõstmiseks, ajaplaneerimiseks ning tutvuste leidmiseks.
  • Õppeaine läbimise tulemusena teab üliõpilane põhinõudeid elulookirjelduse ja motivatsioonikirja koostamiseks ning oskab leida abi ja lisainfot reaalses tööle/ õppimiskohale kandideerimise olukorras.

 Lühiülevaade iseseisvatest töödest

NB! Kursuse läbimise ning ainepunktide saamise eelduseks on kõigi kodutööde esitamine selleks ette nähtud aja jooksul.

Kursuse raames on vaja teha suhteliselt palju iseseisvaid ülesandeid, aga enamus neist on lühikesed (nt oma eesmärkide seadmine kursusele, oma väärtuste loetlemine, nimekirja koostamine unistuste ametitest). Iseseisvate ülesannete eesmärgiks on mõista paremini iseennast ja oma karjäärialaseid eesmärke ning tutvuda lähemalt huvipakkuva karjääri valdkonnaga.

Pikemad kodutööd on internetis leiduvate isiksusetestide täitmine ja analüüs (max 1 lk), endale huvipakkuva erialaga tutvumine ja sellest lühiülevaate koostamine (max 1 lk), intervjuu läbiviimine ja analüüs (max 1 lk) ning endale ajaplaneerimist hõlbustavate vahendite koostamine. Kodutööde esitamise vorm ei pea olema teksti kujul, sobivad ka audio, video vm esitusviisid, kui need täidavad eesmärki (esitusvormid - välja arvatud teksti kujul - tuleb eelnevalt juhendajaga kooskõlastada).