6. klassi informaatika

Kursus "Uurimistöö alused" annab algteadmised teadusliku uurimistöö olemusest, meetoditest, etappidest, struktuurist, vormistamisest ning kaitsmisest. Kursus koosneb auditoorsetest loengutest ja/või e-õppevormidest, mille jooksul käsitletakse eespool nimetatud teemasid. Lisaks kasutatakse individuaalõppevormi, mille vältel õpilane koostab koostöös juhendajaga vabalt valitud ainevaldkonnas uurimistöö, sh uurimistöö annotatsiooni emakeeles ja A-võõrkeeles, ning retsensiooni kaasõpilase uurimistöö kohta (GRÕK, lisa 13)

Kursuse lõpul õpilane: 1) tunneb uurimistöö koostamise metoodikat ning teeb uurimistöö iseseisvalt; 2) õpib suhtlema juhendajaga ning toime tulema konstruktiivse kriitikaga; 3) orienteerub valitud ainevaldkonna lihtsamas kirjanduses, leiab vajaliku info ja analüüsib seda kriitiliselt; 4) tunneb peamisi uurimistööks vajalike lähteandmete kogumise meetodeid (vaatlus, eksperiment, küsitlus, kogemuste üldistamine jt); 5) töötleb andmeid sobivate meetoditega (keskmiste arvutamine, korrelatsioon jt); 6) analüüsib uurimistulemusi sobivate meetoditega (võrdlemine, reastamine, analüüs, süntees, üldistamine jt); 7) vormistab uurimistöö teaduslikule uurimistööle esitatud nõuete ning uurimistöö juhendi järgi; 8) esitab ja kaitseb oma uurimistulemusi nii suuliselt kui ka kirjalikult; 9) oskab anda konstruktiivset tagasisidet kaasõpilase uurimistöö kohta.

Kursus on mõeldud neile õppuritele, kellel jäi teadmisi väheks, et lõpetada tavakursus.

Muusikalugu

Muusikalugu

Kursuse läbimise käigus õpime teksti vastuvõtmist, orienteerume tekstimaailmas, tunneme olulisi tekstiliike, nende põhijooni ja kasutusvõimalusi. Käsitleme koos partneri või rühmaga sihipäraselt eakohaseid teemasid ning lahendame probleemülesandeid, kasutades sobivalt kas suulist või kirjalikku keelevormi. 

Õpime algatama ja arendama nii suhtlust kui ka teemasid. Väljendme oma seisukohti ja sõnastame vajadusel oma eriarvamuse. Teeme ettepanekuid, esitame omapoolseid põhjendusi ja annab vajadusel lisateavet.