Plaatimistööd

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab esmased teadmised maa kujust, suurusest ja kõrgustega seotud mõistetest. Õppija õpib tundma maastiku reljeefi, reljeefi kujutamist topograafilistel plaanidel ja kaartidel.

Õppija õpib tundma nivelleerimise viise ja töövahendeid, nivelliiride kontrollimist ja justeerimist, nivelleerimiskäikude rajamist ja mõõtmisandmete töötlust ning täpsuse hindamist.

Peale õppe läbimist oskab õppija geomeetrilise nivelleerimise välitöid ning andmetöötlust, peab olema võimeline nivelliiri kontrollima ja justeerima.