Maht: 4 EKAP

Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised ja oskused kutsestandardis sätestatud päästemeeskonna juhi töövaldkonda läbivates erialastes tööosades päästesündmuse lahendamiseks või selle tagajärgede leevendamiseks.

Mooduli läbimisel õpilane:
 • teab juhi ja meeskonna liikmete rollierisusi;
 • tunneb enda ja teiste päästetööks vajaliku psühholoogilise vormi säilitamise võtteid;
 • tunneb juhtimisstiile ja meeskonna mõjutamise tegureid;
 • juhendab päästemeeskonda ennetustöö läbiviimisel;
 • mõistab põhiõiguste liike ja neisse sekkumise õiguspärasuse põhimõtteid;
 • teab oma erialase tegevusega seotud õigusakte ja rakendab neid oma töös;
 • viib läbi päästetöötajate praktilist ja teoreetilist väljaõpet rakendades täiskasvanute õpetamise aluseid.
Teemad:
 1. Juhtimispsühholoogia (T – 20, IS – 6)
 2. Päästeala ennetustöö (T – 20, IS – 6)
 3. Sissejuhatus õigusesse (T – 20, IS – 6)
 4. Pääste koolitusõpe (T – 20, IS – 6)


Maht: 7 EKAP

Eesmärgid: õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised ja oskused teha päästetööd, kaitsta inimeste tervist, elu, vara ja keskkonda ning abistada neid operatiivselt ja professionaalselt õnnetuste korral päästemeeskonna juhina.

Mooduli läbimisel õpilane:

 • mõistab ehitusliku tuleohutuse põhimõtteid ja oskab neid rakendada oma töös;
 • teab üldkasutatavaid ehitusmaterjale ja -tarindeid ning nende omadusi kokkupuutes tulega;
 • mõistab päästetöid kergendavate tuleohutuspaigaldiste töö- ja kasutamispõhimõtteid ning oskab neid kasutada;
 • korraldab tulekustutustöid päästeteenistuse tehnikaga;
 • korraldab tehnilisi päästetöid põhiauto standardvarustusega;
 • korraldab tehnilisi päästetöid erivõimekust nõudva varustusega;

Teemad:

2.1 Tuleohutus
2.2 Tulekustutustööd
2.3 Tehnilised päästetööd
2.4 Keemiapäästetööd


Tere tulemast Kursusele!

Päästeteenistuse töökorraldus õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised ja oskused kutsestandardis sätestatud päästemeeskonna juhi töövaldkonda läbivates erialastes tööosades päästesündmuse lahendamiseks või selle tagajärgede leevendamiseks

Mooduli hinne: Moodulit hinnatakse mitteeristavalt. Hindamise eelduseks on aruteludes ja rühmatöödes osalemine ning iseseisvate tööde tähtaegne esitamine. Moodul loetakse läbituks kui kõik moodulis ettenähtud suulised ja kirjalikud tööd, praktilised harjutused, analüüsid ja ülesanded on sooritatud vähemalt lävendi (75%) tasemel.

Õppuri Iseseisev töö: Kirjalikuks tööks valmistumine, iseseisev harjutamine.

Maht: 11 EKAP

Eesmärk:  õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised ja oskused korraldada ja juhtida päästetöid, kaitsta inimeste tervist, elu, vara ja keskkonda ning abistada neid operatiivselt ja professionaalselt õnnetuste korral päästemeeskonna juhina

Mooduli läbimisel õpilane:

 • juhib päästetöid vastavalt I juhtimistasandi võimekusele;
 • edastab päästesündmuse kohta teavet vastavalt kehtivale korrale;
 • sooritab päästesündmuse järgsed tegevused vastavalt kehtivale korrale;
 • kasutab oma töös päästeameti elektroonseid rakendusprogramme;
 • mõistab päästesündmuste hädaabiteadete menetlemist;
 • rakendab operatiivraadioside kasutamise võimalusi päästesündmuse lahendamisel informatsiooni viivitamatuks edastamiseks;
 • mõistab haldusõigusesüsteemi ja haldusõiguse põhimõtteid haldusmenetluse läbi viimisel ja rakendab neid oma töös;
 • teab kriisireguleerimise korraldust ja hädaolukorra ennetamise, selleks valmistumise ning lahendamise meetmete süsteemi tulenevalt hädaolukorra seadusest.

Teemad:

3.1  Päästetööde taktika ja juhtimine
3.2. Päästealane IKT 
3.3. Hädaabiteadete menetlemine
3.4. Päästetöö haldusmenetlus  
3.5. Kriisireguleerimine