Koolituse "Noored, kes ei õpi ega tööta: põhjused ja toetus" eesmärk on suurendada erinevate osapoolte teadmisi ning valmisolekut teadlike otsuste tegemisel, teenuste kujundamisel ning toetuste rakendamisel mitteõppivate ja - töötavate noorte vajadustest lähtuvalt. 

Koolituse sihtrühm on : 

Spetsialistid, kes plaanivad asuda või  on tööle asunud noorte toetajatena;

Otsustajad, kes viivad läbi strateegilist planeerimist noorte toetusmeetmete osas;

Uurijad, kelle sihtrühm on noored, kes ei õpi ega tööta;

Sotsiaalteaduse valdkonda õppivad tudengid.

Õpiväljundid

Koolitusprogrammi läbinud osaleja: 

 • omab ülevaadet teema aktuaalsusest ja põhjustest, miks noor sellisesse olukorda võib sattuda ning millised on Euroopa riikide praktikad noorte toetamisel;

 • tunneb noortega avalikus ruumis töötamise kontseptsiooni, põhimõtteid ja metoodikaid;

 • oskab tegevuste planeerimisel arvestada sihtgruppi kuuluvate noortega töötamise eripärasid ja riskifaktoreid;

 • tunneb noorte huvidest, vajadustest ja väljakutsetest lähtuvate tugiteenuse põhimõtteid;

 • oskab rakendada võrgustikutöö ja valdkondadevahelise koosloome põhimõtteid teenuste arendamisel.

Koolituse maht

Koolituse maht: 78 akadeemilist tundi, millest  26 tundi on virtuaalõpe Zoom keskkonnas ja 52 tundi iseseisvat praktilist tööd. 

Programm koosneb 4  moodulist, millele lisanduvad 4-tunnine sissejuhatav seminar ning 8-tunnine lõpuseminar.

Õppekeskkonnaks on veebiõppe osas zoom.us keskkond.

Koolituse tunnistus

Hindamise läbinud õppijatele, kes on osalenud 80% ulatuses virtuaalloengutes ja - seminaridel, esitanud positiivse hinnangu saanud õpimapi, väljastatakse tunnistus.

Osalejale, kes on osalenud rohkem kui 50%  ulatuses virtuaalloengutes ja - seminaridel, esitanud positiivse hinnangu saanud õpimapi, väljastatakse tõend. 


Koolitajad: Heidi Paabort ja Kerli Kõiv

Kerli Kõiv on noorsootöös tegutsenud alates 1997.aastast arendades välja kohalikul tasandil noorsootöö võimalused ning aastast 2015 on tegev Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses NEET-staatuses noortele suunatud tugiprogrammi teenuse kvaliteedi arendusega ning juhatuse esimehena. Kerli on ka pikaajalise kohaliku omavalitsuse juhtimise kogemusega osaledes Rõuge vallavolikogu töös, sh juhtides käesoleval hetkel hariduskomisjoni. Rahvusvahelise noorsootöö kogemust omab Kerli aastast 2001 ning on ellu viinud ligi 40 rahvusvahelist projekti, sh ka spetsiaalselt NEET-staatuses noortele suunatud projekte. Kerlil on magistrikraad sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal ning magistrikraad haridusinnovatsiooni erialal, samuti jätkab ta õpinguid Tartu Ülikooli doktoriõppes uurides ja arendades lahendusi enesejuhitud õppimise oskuste toetamiseks noorele, kes ei õpi ega tööta. 


Heidi Paabortil on noorsootöö valdkonna kogemus aastast 1996. Põhjalikum üleriigiline noortevaldkonna kogemus on saadud alates 2008. aastast, kui Heidi alustas Eesti ANKis tegevjuhina, mis eeldas pidevat kursis olemist noortevaldkonna ja sidusvaldkonna teemadega. Heidi eestvedamisel või kaasabil loodi Eesti ANK meeskonnaga koostöös mitmeid tänaseid noorsootööga seotud programme ja toetusinstrumente. Heidi kuulub mitmesse valdkondlikku nõukotta.  Alates 2015. aastast vastutab Heidi Noortegarantii õppimise ja tööga hõivamata noorte tugiteenuse eest Eesti ANKis. Tõenduspõhisema süsteemi arendamisele on aidanud kaasa ka õpingud Tartu Ülikooli sotsioloogia õppekaval, mis on andnud hea teadmise erinevatest analüüsitehnikatest ja inimese käitumisega seotud teooriatest. Heidi kaitses magistritööd süsteemsest lähenemisest NEET-staatuses noorte toetamisel ja on hetkel jätkanud õpinguid eksternina doktoriõppekaval, et NEET-staatuses noorte tugiteenuseid, eelkõige, kuidas erinevad riikliku ja kohaliku tasandi poliitikaloome tegurid soodustavad teenuse hilisemat tulemuslikku pakkumist kogukondlikul tasandil.

Asutus: Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus MTÜ

Kontakt: kerli.koiv@ank.ee, tel 55583134Koolitus "Avatud noorsootöö kohalikus omavalitsuses" eesmärk on suurendada teadlikkust avatud noorsootöö põhimõtetest, selle suuna arendusaspektidest, osapooltest ja sidusrühmadest.

Koolituse sihtrühm: kohaliku omavalitsuse spetsialistid, volikogu ja volikogu komisjonide liikmed, noorsootööga tegelevate asutuste juhid ja tspetsialistid kohalikus omavalitsuses. 

Koolitus toimub e-koolitusena.

Koolituse maht on 50 ak/h, mis jaotub 14 ak/h mahus virtuaalseks kohtumiseks Zoom keskkonnas ning 36 ak/h mahus iseseisvaks tööks materjalidega ning teadmiste rakendamiseks antud ülesannete täitmiseks.

Koolituse ajakava ja teemad:

16.03.2021 kell 10:00 - 12:00 Avaseminar

23.03.2021 kell 10:00 - 12:00 I moodul: Noortekeskuse olemus ja tegevusraamistik. Koolitaja Heidi Paabort

30.03.2021 kell 10:00 - 11:45 II moodul: Koosloome ja muutuste juhtimine. Heidi Paabort ja Kerli Kõiv

                    kell 12:00 - 14:00 III moodul: Noorsootöö planeerimine. Kerli Kõiv

13.04.2021 kell 10:00 - 12:00 IV moodul: Noortekeskus kui mitteformaale õpikeskkond. Marek Mekk

20.04.2021 kell 10:00 - 12:00 V moodul: Sihtgrupipõhine töö noortekeskuses. Annely Reile

27.04.2021 kell 10:00 - 12:00 VI moodul: Noorte osalus ja ettevõtlikkus. Riin Luks

                   kell 12:15 - 14:00 Lõpuseminar

Õpiväljundid

Kursuse läbinud osaleja:

- teab noortevaldkonna, noortekeskuse ja avatud noorsootöö üldisi mõisteid ja noorsootöö põhimõtteid;

- teab ja mõistab koosloome ning muutuste juhtimise protsessi ja mudeleid;

- oskab näha noortekeskuse potentsiaali kogukonnas;

- tunneb noortekeskuse kui õppimise protsessi toetaja eeldusi ja potentsiaali;

- teab noorsootöötaja peamisi tööülesandeid ja kompententse;

- oskab näha seoseid mitteformaalse ja formaalse õppe vahel;

- oskab tuvastada ja määrata erinevaid noorsootöö sihtgruppe;

- oskab leida ja kaasata erinevaid võrgustikupartnereid sihtgrupipõhises noorsootöös;

- tunneb noorte kaasamise põhimõtteid ja ettevõtlikkuse toetamise viise.

Kursuse läbimisel väljastatakse tunnistus. Kursuse läbimiseks on vajalik osaleda vähemalt 4 mooduli videoloengus, täita kõik õpimapi ülesanded ja täita õpileppe ning tagasiside küsimustik. 

Koolitust korraldab: Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

Täpsem info: Kerli Kõiv, kerli.koiv@ank.ee, tel 5558 3134

Käesolev kursus on disainitud noortekeskuste noorsootöötajatelt saadud sisendi põhjal teemade kohta, mis peaksid olema noortekeskuses töötaval spetsialistil tema teadmistepagasis. Kursus on enamuses e-õppena toimuv ning eeldab osalejalt head eneseregulatsiooni õppimise protsessis. 

Koolituse maht 72 ak/h.

Koolitus on jaotunud erinevatesse teemamoodulitesse ning iga nädala esmaspäeval avaneb uus teemamoodul. Õppija kasutada on teemakohane oluline materjal, videoloeng ja esitlused, soovitav lisalugemine. Iga nädal saab õppija ka ühe iseseisva ülesande või lahendada küsimusi testi vormis. Õppija kõrval on toetajatena käesoleva kursuse juhendajad. 

TEEMAD: 

 • Avatud noorsootöö ja noortekeskuse tegevussuunad
 • Mitteformaalne õpe noortekeskuses
 • Noortekeskus kui sotsiaalse innovatsiooni keskus
 • Kaasamine, osalus ja koostöö
 • Noorteinfo teenus ja keskkonnad
 • Tõenduspõhine noorsootöö
 • Ettevõtlikkus ja omaalgatus
 • Noorsootöö KOV-is - asjaajamine ja planeerimine
 • Tagasisidestamine ja praktilised tööriistad

Käesolev kursus on disainitud noortekeskuste noorsootöötajatelt saadud sisendi põhjal teemade kohta, mis peaksid olema noortekeskuses töötaval spetsialistil tema teadmistepagasis. Kursus on enamuses e-õppena toimuv ning eeldab osalejalt head eneseregulatsiooni õppimise protsessis. 

Koolituse maht 72 ak/h.

Koolitus on jaotunud erinevatesse teemamoodulitesse ning iga nädala esmaspäeval avaneb uus teemamoodul. Õppija kasutada on teemakohane oluline materjal, videoloeng ja esitlused, soovitav lisalugemine. Iga nädal saab õppija ka ühe iseseisva ülesande või lahendada küsimusi testi vormis. Õppija kõrval on toetajatena käesoleva kursuse juhendajad. 

TEEMAD: 

 • Avatud noorsootöö ja noortekeskuse tegevussuunad
 • Mitteformaalne õpe noortekeskuses
 • Noortekeskus kui sotsiaalse innovatsiooni keskus
 • Kaasamine, osalus ja koostöö
 • Noorteinfo teenus ja keskkonnad
 • Tõenduspõhine noorsootöö
 • Ettevõtlikkus ja omaalgatus
 • Noorsootöö KOV-is - asjaajamine ja planeerimine
 • Tagasisidestamine ja praktilised tööriistad