Aastaks 2018 valisid Välisministeerium ja Eesti Noorteühenduste Liit esmakordselt välja Eesti esimese ÜRO noordelegaadi. Vabatahtlik noordelegaat on osa ametlikust Eesti ÜRO delegatsioonist ning osaleb ÜRO peaassambleel, komisjonides ja sotsiaal- ja majandusnõukogus ühe aasta jooksul. Noordelegaat annab oma sisendi noortega seotud teemadel ning osaleb delegatsiooni sisulises töös. ÜRO noortepoliitikas on olulisel kohal noorte kaasamine otsustusprotsesidesse ning noordelegaadi programm ongi üks noorte osaluse vorm. Iga ÜRO liikmesriik otsustab iseseisvalt, kes saab võimaluse oma riigi noori esindada.  Delegaat tegeleb ka Eestis parajasti oluliste ÜROga seotud teemadel laiema üldsuse teadlikkuse tõstmisega. Aastal 2018 on prioriteetseteks teemadeks inimõigused, jätkusuutlik areng ja Eesti kandidatuur ÜRO julgeolekunõukokku aastatel 2020-2021.

ÜRO noordelegaadi kursus on loodud selleks, et tutvustada noorte esindaja tööd.Integratsiooni Sihtasutuse algatusel veab Eesti Noorteühenduste Liit  koostöös Briti Nõukoguga 2019-2020 aastal eest arendusprogrammi Noorte OsalusakadeemiaNoorte Osalusakadeemia on 6-kuune programm, mis keskendub 7 eesmärgile:

 • Luua võimalusi ja võrgustik Ida-Virumaa noortele ning kodaniku- ja noorteühendustele, pidades silmas edasise suhtlemise ja koostöö võimalusi;
 • Valmistada ette vähemalt üks projekt (kodanikualgatuse näol), mis aitab Ida-Virumaa inimestele luua täiendavaid võimalusi. Viia projekt ellu hiljemalt 2020. aasta jooksul;
 • Tutvustada laiapõhjaliselt Eestis olemasolevaid noorte enesearendamise võimalusi;
 • Osalejate teoreetiliste teadmiste arendamine psühholoogia, ajaplaneerimise, stressitaluvuse, meedia, kodanikuühiskonna, mittetulundusühingute, ettevõtluse ja projektijuhtimise alal;
 • Oskuste ja tegevuste võimaldamine, arendades osalejaid erinevates sektorites: avaliku-, era- ja mittetulundussektoris;
 • Eestis ja maailmas toimuvate protsesside hindamine ning nende analüüsimine;
 • Eestis tegutsevate meediaväljannete tutvustamine ning meediakirjaoskuse arendamine; võimaluste pakkumine rakendada enda meedia ja ajakirjandusoskusi.

Programm on suunatud Ida-Virumaa noortele vanuses 17-26. 

Programm koosneb:

 • koolituste sarjast (kokku 6 koolitust, mis toimuvad detsembrist maini)
 • individuaalset arengut toetavatest ülesannetest
 • töövarjupäevadest (kuni 2 töövarjupäeva osaleja kohta)
 • noorteprojektide kirjutamisest ning hackathonist

Noorteorganisatsioonide rahastusprogramm 

Eesti Noorteühenduste Liit korraldab noorteühingutele 2020. aastal arenguprogrammi organisatsioonide finantsvõimekuse suurendamiseks, mille eesmärk on toetada noorteühingute võimekust. Programmi alus on ENLi strateegia ning 2018. aastal valminud noorteühingute mõjukuse hindamise tulemused. Noorteühingutele pakutakse programmi käigus personaalset nõustamist ning mentorite abiga luuakse sobivad tingimused, mis toetavad programmis osalevate ühingute rahastusvõimaluste laienemist. 

Noorteorganisatsioonide viiekuulise arenguprogrammi jooksul lahendatakse iseseisvalt  koduseid ülesandeid ning toimub kolm koolitust ja kohtumised mentorite ning organisatsioonidega, mille käigus käsitletakse praktiliste ülesannetega ühingute rahastuse suurendamise võimalusi. 

Programmi on oodatud nii organisatsioonide juhid kui ka aktivistid, kes vastutavad ühingutes finantsvõimekuse eest. Igast organisatsioonist ootame programmi kuni kolme esindajat. Kõik programmi lõpetanud organisatsioonid saavad vastava tunnistuse.


Noorte osalusvaldkonna eesmärk on saavutada 2021. aastaks olukord, kus igas Eesti omavalitsuses tegutseb hästi toimiv noorte osalusvorm.

2019. aastal oli osalusvaldkonna ja osaluskogude arendamisel fookuses  alustavate osalusvormide tegevuste toetamine ning pikemalt tegutsenud osalusvormide jätkusuutlikkuse toetamine. Väga olulisel kohal oli noortele osalusvõimaluste loomine omavalitsustes, kus osalusvaldkond ei olnud prioriteetne või oli vajunud tahaplaanile.

2019. aasta lõpul oli Eestis tegutsemas üle 40 kohaliku tasandi osaluskogu, 6 maakonna tasandi osaluskogu ning üle 20 noorteaktiivi. Fookus oli osalusvaldkonnas kohalikul tasandil. Fookust aitasid kohalikul tasandil hoida maakondlikud noortekogud, mis toetasid kas noortevolikogude tegevusi omavalitsustes või pakkusid muid võimalusi osalemiseks maakondlikul tasandil.

See tähendab, et arvatavasti 2020. aastal maakondlike noortekogude arv püsib stabiilsena ning kohaliku tasandi noortevolikogude arv kasvab. Suurenenud osalusvormide arvu tõttu on 2020. aastal fookus regionaalse koostöö algatamisel, mis toetab osalusvaldkonna võrgustikutööd ning omavalitsuste osalusvõimaluste ühtlustamist.