Maht: 1 EKAP

Eesmärk: hinnata õpilase teadmisi ja oskusi spetsiifiliste kohtlemisvajadustega kinnipeetavate juhtumikorralduses ning teadmiste ja oskuste rakendamist töösituatsioonides.

Teemad:
4.1. Lähitöö vangiga 
4.1.1 nõustamine; 
4.1.2 positiivne mõjutamine.Maht:  11 EKAP, sh praktika 4 EKAP

Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tunneb noorte kurjategijate ning vaimse arengu mahajäämusega kurjategijate sihtrühma eripärasid, rakendab eripärasid arvestava juhtumikorralduse läbiviimise põhimõtteid ja viib läbi juhtumikorralduse tegevusi igapäevatöös.

Aine läbimisel õppur:

  • tunneb noorte kurjategijate ning vaimse arengu mahajäämusega kurjategijate sihtrühma eripära;
  • lähtub suhtlemisel ja oma tööülesannete täitmisel inim- ja põhiõigustest ning muudest sihtrühmaga seotud põhilistest õiguslikest regulatsioonidest;
  • otsib, kogub informatsiooni, analüüsib informatsiooni kriminogeensete riskide hindamiseks, karistuse täideviimise planeerimiseks, karistuse täideviimisel ja vabanemise ettevalmistamiseks;
  • teeb koostööd vanglas erinevate spetsialistidega ning erinevaid sotsiaaltoetusi ja toetavaid teenuseid pakkuvate partnerasutustega; 
  • kasutab kinnipeetava eripärasid arvestades olukorrale vastavaid suhtlemise- ja enesekehtestamise viise ning motiveerib kinnipeetavat koostööle.


Maht: 9 EKAP, sh praktika 3 EKAP

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tunneb välismaalaste (sh välisriigi kodanikud, pagulased) sihtrühma eripärasid, rakendab eripärasid arvestava juhtumikorralduse läbiviimise põhimõtteid ja viib läbi juhtumikorralduse tegevusi igapäevatöös.

Teemad: 

2.1 Välismaalaste sihtrühma eripärad
2.2 Välismaalaste vangistuse täitmise õiguslikud alused
2.3 Välismaalaste karistuse planeerimine ja täideviimine
2.4 Sotsiaaltöö välismaalastega
2.5 Suhtlemine välismaalastegaMaht: 9 EKAP, sh 2 EKAP praktika

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tunneb organiseeritud kuritegevuse eest süüdimõistetute sihtrühma eripärasid, rakendab eripärasid arvestava juhtumikorralduse läbiviimise põhimõtteid ja viib läbi juhtumikorralduse tegevusi igapäevatöös.

Teemad: 

3.1 Organiseeritud kuritegevuse eest süüdimõistetute sihtrühma eripärad
3.2 Organiseeritud kuritegevuse eest süüdimõistetute vangistuse täitmise õiguslikud alused
3.3 Organiseeritud kuritegevuse eest süüdimõistetute karistuse planeerimine ja täideviimine
3.4 Sotisaaltöö organiseeritud kuritegevuse eest süüdimõistetutega
3.5 Suhtlemine süüdimõistetutega