Rescue
 

 • mõistab ühiskonna, Euroopa Liidu, riigi ja organisatsiooni toimimise aluseid;
 • teab Euroopa Liidu ja Eesti õigusnorme ja oskab neid rakendada;
 • saab aru inimkäitumist mõjutavatest teguritest, juhtimise ja organisatsioonikäitumise põhimõtetest;
 • oskab eesti keelt tasemel C1 (kõrgtase), inglise keelt vähemalt tasemel B2 (edasijõudnud tase);  
 • omab teadmisi turvalise elukeskkonna kujundamisest ja hoidmisest, ohtude ennetamisest ning operatiivsest ja professionaalsest abistamisest päästesündmuse korral; 
 • oskab teha ennetuse, tuleohutusjärelevalve, kriisireguleerimise ja päästetöö alaseid töid;
 • omab ülevaadet demineerimise ja hädaabiteadete menetlemise töödest; 
 • omab analüüsivõimet, oskab erialaprobleeme lahendada kaasaegsete infotehnoloogiavahendite baasil;
 • omab planeerimise, organiseerimise ja juhtimisalaseid oskusi;
 • töötab iseseisvalt ja teeb koostööd riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste, mittetulundusühingute ning erasektoriga;
 • juhindub oma tegevuses päästeasutuste põhiväärtustest ja päästeteenistuja eetikakoodeksist.