Õppekava läbinud õpilane:

  • oskab iseseisvalt vastu võtta ja töödelda hädaabiteateid, täidab uudseid lahendusi eeldavaid tööülesandeid, langetab otsuseid ja vastutab oma tööülesannete täitmise eest;
  • oskab kasutada info- ja kommunikatsioonivahendeid ning erialaseid andmebaase;
  • väärtustab organisatsiooni traditsioone ja hoiab kõrgel oma ametiau;
  • järgib suhtlemise ning klienditeeninduse põhimõtteid;
  • suhtub sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
  • kasutab riigikeelt tasemel C1, vene keelt osaoskuste mõistmise ja rääkimise osas tasemel B1;
  • kasutab arvutit tasemel AO1-AO12.
Õppekava põhiõpingutesse on lõimitud karjääriplaneerimise võtmepädevused ning suutlikkus tegutseda algatusvõimeliselt ja loovalt, lähtudes päästevaldkonna spetsiifikast.