Maht: 4 EKAP

Teemad: 

 • Sissejuhatus päästekorraldaja õppesse (2,5 EKAP)
 • Sissejuhatus õigusesse (0,5 EKAP)
 • Tutvumispraktika (1 EKAP)

Hindamine: Arvestus

Mooduli eesmärk: õpilane omab päästekorraldaja kutsestandardis sätestatud läbivaid kompetentse Häirekeskuse eesmärkidest ja kutse-eetikast lähtuvalt töötamiseks, järgides meeskonnatöö põhimõtteid ja väärtustades enesearengut.

Aine läbimisel üliõpilane:

 • kirjeldab Häirekeskuse  organisatsioonikultuuri ja  selgitab organisatsiooni põhiväärtuste kandmist päästekorraldaja töö näitel
 • tunneb päästekorraldaja tööülesandeid hädaabiteadete menetlemisel
 • mõistab üksikisiku organisatsioonilist käitumist mõjutavaid aspekte (töömotivatsioon, isiksus, väärtused ja hoiakud);    
 • teab peamisi organisatsioonisuhtlemise põhimõtteid
 • tunneb päästekorraldaja õppekava läbimisel kasutatavaid e- õppe võimalusi
 • mõistab  töökeskkonna ergonoomika tähtsusest oma töö kvaliteedile
 • mõistab füüsilise tervise arendamise vajalikkust töö väsimuse ja stressi vältimiseks


Maht: 6 EKAP

Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised ja oskused päästeteadete menetlemiseks ning teatajale juhiste andmiseks.

Aine läbimisel üliõpilane:

 • tunneb päästesündmuse ohuhinnangu andmise printsiipe lähtuvalt Päästeameti väljasõidukorrast;
 • hindab ohu esinemist, ulatust, ohtu abivajaja elule, tervisele, varale, keskkonnale vastavalt tulekahju sündmuse liigile ja päästeküsimustikule;
 • hindab ohu esinemist, ulatust, ohtu abivajaja elule, tervisele, varale, keskkonnale vastavalt tehnilise päästetöö, transpordiavarii ja õnnetus veekogul liigile ja päästeküsimustikule;
 • hindab ohtu, ohu ulatust, ohtu abivajaja elule, tervisele, varale, keskkonnale vastavalt reostumise sündmuse liigile, päästeküsimustikule;
 • hindab ohtu, ohu ulatust, ohtu abivajaja elule, tervisele, varale, keskkonnale vastavalt demineerimise sündmuse liigile ja päästeküsimustikule;
 • võtab vastu päästeteate, selgitab abivajaduse, annab sündmusele õige ohuhinnangu, registreerib sündmused hädaabiteadete menetlemise andmekogus ning annab teatajale juhised.

          Maht: 8 EKAP, sh praktika 0,5 EKAP

          Hindamine: Arvestus

          Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised ja oskused politsei valdkonna hädaabiteadete menetlemiseks.

          Aine läbimisel üliõpilane:

          • tunneb politsei hädaabiteadetele ohuhinnangu andmise printsiipe lähtuvalt õigusaktidest;
          • selgitab Häirekeskuse, Politsei- ja Piirivalveameti koostöökokkulepetest tulenevaid nõudeid politseisündmuse menetlemisele;
          • kirjeldab politseipatrulli tööülesandeid, tegevusi politseisündmuse lahendamisel ja koostööd Häirekeskusega;
          • kirjeldab Politsei- ja Piirivalveameti prefektuuri teabebüroo operatiivteabeteenistuse (OTTE) logistiku tegevusi hädaabiteadete menetlemisel;
          • hindab ohu esinemist, ulatust, ohtu abivajaja elule, tervisele, varale, keskkonnale vastavalt oht avalikule korrale ja korrarikkumised, otsingu- ja päästetööde, merereostuse avastamise ja likvideerimise korraldamise, piirivahejuhtumi, politseihuvi sündmuse liigile, politseiküsimustikule ning teab esmaseid käitumisjuhiseid;
          • võtab vastu ja töötleb hädaabinumbrile saabuvaid politsei valdkonna teateid, annab kõigile hädaabiteadetele õige ohuhinnangu, registreerib väljakutsed infosüsteemis;
          • menetleb väljakutseks mittekvalifitseeruvaid politsei valdkonna hädaabiteateid, registreerib infosüsteemis ja vajadusel edastab info asjaomastele asutustele ja isikutele;
          • edastab asutusesiseselt ja teistele asutustele politsei hädaabiteate töötlemise ja dokumenteerimise järgselt hädaabiteates sisalduva esmase informatsiooni vastavalt õigusaktidele ja teistele dokumentidele.


          Maht: 9 EKAP, sh praktika 0,5 EKAP

          Hindamine: Arvestus

          Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised ja oskused meditsiini hädaabiteadete menetlemiseks.

          Aine läbimisel üliõpilane:

          • mõistab tervishoiuteenuste osutamise ja esmatasandi arstiabi korraldust;
          • mõistab kiirabi poolt antava meditsiiniabi võimalusi ja koostööd Häirekeskusega;
          • mõistab inimorganismi ehitust, talitlust, peamisi patoloogilisi protsesse ning oskab neid omavahel seostada;
          • mõistab haiguste, vigastuste olemust, tunnuseid, kaebusi ja  hindab ohtu abivajaja tervisele vastavalt meditsiiniküsimustikule;
          • kirjeldab esmaabi andmise üldpõhimõtteid eluohtlike seisundite ja vigastuste korral;
          • võtab vastu ja töötleb hädaabinumbrile saabuvaid meditsiini teateid, annab kõigile hädaabiteadetele õige ohuhinnangu, registreerib väljakutsed infosüsteemis;
          • menetleb  väljakutseks mittekvalifitseeruvaid meditsiini hädaabiteateid, registreerib infosüsteemis ja vajadusel edastab info asjaomastele asutustele ja isikutele;
          • edastab asutusesiseselt ja teistele asutustele hädaabiteate töötlemise ja dokumenteerimise järgselt hädaabiteates sisalduva esmase informatsiooni vastavalt õigusaktidele ja teistele dokumentidele.

                Maht: 18 EKAP, sh praktika 11 EKAP

                Hindamine: Arvestus

                Mooduli eesmärk


                1. töötab meeskonnaliikmena, iseseisvalt,  

                2. võtab vastu hädaabinumbrile või muul moel saabunud teate, 

                3. selgitab välja abivajaduse, annab ohuhinnangu, 

                4. suhtleb klienditeeninduse nõudeid järgivalt.

                Mooduli läbimisel õpilane:

                -        registreerib teate või sündmuse korrektselt hädaabiteadete menetlemise andmekogus (SOS2) vastavalt juhenditele ja reeglitele;

                -        selgitab Häirekeskuse ning Politsei- ja piirivalveameti koostöökokkulepetest tulenevaid nõudeid politseisündmuse menetlemisele;

                -        kasutab operatiivkõneside (telefoniside) lahendusi kõne vastuvõtmisel ja info vahetamisel, sh praktikal;

                -        kasutab GIS kaarti helistaja asukoha või sündmuskoha määramisel, sh praktikal;

                -        võtab vastu teate, selgitab abivajaduse, annab sündmusele ohuhinnangu, registreerib sündmused hädaabiteadete menetlemise andmekogus ning annab juhised, sh praktikal;

                -        tunneb Häirekeskuse ning koostööpartnerite abi- ja infotelefone, et aidata kiiremini ja kvaliteetsemalt abivajajaid;

                -        registreerib sündmuseks mitterealiseeruvaid  teated andmekogus (VMR) ja vajadusel edastab info asjaomastele asutustele ja isikutele, sh praktikal;

                -        edastab asutusesiseselt ja teistele asutustele hädaabiteate menetlemise ja dokumenteerimise järgselt hädaabiteates sisalduva esmase informatsiooni vastavalt juhistele ja regulatsioonidele, sh praktikal;

                -        suhtleb helistajaga igas olukorras klienditeeninduse nõudeid järgivalt, sh praktikal;                Maht:

                Hindamine:

                Mooduli eesmärk:

                Aine läbimisel üliõpilane:

                • võtab vastu ja töötleb viivitamatult kõiki hädaabinumbrile saabuvaid teateid, annab kõigile hädaabiteadetele kiire ja õige ohuhinnangu, registreerib väljakutsed infosüsteemis, sh praktikal;
                • kasutab hädaabiteadete menetlemiseks vajalikke andmekogusid ja infosüsteeme, sh praktikal;
                • edastab asutusesiseselt ja teistele asutustele hädaabiteate töötlemise ja dokumenteerimise järgselt hädaabiteates sisalduva esmase informatsiooni vastavalt õigusaktidele ja teistele dokumentidele, sh praktikal;

                • suhtleb hädaabiteate edastajaga igas olukorras klienditeeninduse nõudeid järgivalt, sh praktikal;