Nõuded mooduli alustamiseks Õpilane on läbinud või läbimas mooduleid Hoolduse alused ja Hooldustoimingud

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane arendab, juhendab ja aktiviseerib abivajajat arvestades tema iga, tervislikku seisundit ja erivajadust, kasutab erinevaid suhtlemisja juhendamisvõtteid.

Kirjeldab vastavalt ülesandele inimese sotsiaalse, kognitiivse ja füüsilise arengu etappe ning seostab toimetuleku ja käitumise muutustega elukaare erinevatel etappidel.

Valgamaa Kutseõppekeskuse autokooli õppematerjalid