Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised ja oskused tegevusteraapia protsessist puudega lapse tegevusvõime toetamisel.

Täiskasvanud õppija vajadustele vastava õpikeskkonna loomine kutseõppeasutuses: õpetaja andragoogiline pädevus

48 t

ÕPIVÄLJUNDID  

Osaleja:

·       tunneb täiskasvanuõppe eripära ja sellele vastava õpikeskkonna indikaatoreid

·       tunneb kaasaegseid õpikäsitlusi ja nende avaldumise tunnuseid

·       teab arendava, koostööd ja aktiivset suhtlemist soodustava õpikeskkonna tunnuseid ning on orienteeritud selle loomisele oma igapäevatöös

·       tunneb 3-faasilise õpiprotsessi erinevaid faase

·       kogeb aktiviseerivaid, iseseisvat mõtlemist ja loomulikku õppimist esilekutsuvaid õpimeetodeid ning reflekteerib koolituse käigus nende mõju, eesmärgipärasust ja kasutatavust täiskasvanud õppijatega

·       teab, kuidas toetada arusaamise kujunemist täiskasvanud õppijal ning säilitada tema motivatsiooni

·       tunneb kaasaegseid õpistiilide käsitlusi ning neile vastavaid põhilisi õpimeetodeid

·       tunneb teksti töötlemist hõlbustavaid meetodeid ja on mõtestanud nende kasutamist oma igapäevatöös

·       on harjutanud motiveerivate ja iseseisvat mõtlemist käivitavate õppeülesannete koostamist

·       tunneb enesemääratlemisteooriast tulenevat motivatsioonikäsitlust

·       teab, kuidas käivitada ja säilitada täiskasvanud õppija motivatsiooni

·       oskab kasutada erinevaid täiskasvanud õppijale kohaseid eesmärgistamise metoodikaid

·       oskab koostada ja esitada õppija eneserefleksiooni stimuleerivaid küsimusi

·       teab tagasisideprotsessi põhielemente ning ülesehituse võimalusi ning on mõtestanud selle rakendamise erinevaid võimalusi oma igapäevatöös täiskasvanud õppijaga

·       on hinnanguvaba kirjeldamise oskust harjutanud koolitusel

·       on kogenud koostöiseid õpimeetodeid, mida kasutada õpiprotsessi erinevates faasides ning on koolituse käigus reflekteerinud nende mõju ja eesmärgipärasust

·       on teadlik oma rollide ja oskuste edasiarendamise võimalustest ja vajadustest seoses täiskasvanud õppijale õpikeskkonna loomisega

·       teadvustab õpetaja enesehindamise olulisust ja harjutab selleks vajalikke tegevusi

·       harjutab koolituste vahepeal õpitud meetodite kasutamist ning reflekteerib nende mõju

·       seostab enda ja kolleegi praktikat tunnis teoreetiliste lähtekohtadega

 

Nõuded mooduli alustamiseks Õpilane on läbinud või läbimas mooduleid Hoolduse alused ja Hooldustoimingud

Mooduli eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane arendab, juhendab ja aktiviseerib abivajajat arvestades tema iga, tervislikku seisundit ja erivajadust, kasutab erinevaid suhtlemisja juhendamisvõtteid.

Kirjeldab vastavalt ülesandele inimese sotsiaalse, kognitiivse ja füüsilise arengu etappe ning seostab toimetuleku ja käitumise muutustega elukaare erinevatel etappidel.

Valgamaa Kutseõppekeskuse autokooli õppematerjalid