Kokkuvõte

Harno Moodle kasutamiseks peate nõustuma kasutustingimustega. Lisainfo harno@harno.ee

Täielikud tingimused

Harno Moodle kasutustingimused

1.    Mõisted

1.1   Harno Moodle - avatud lähtekoodiga e-õppe veebirakendus, mis asub aadressil https://moodle.edu.ee/,  (edaspidi Moodle või Teenus)..

1.2   Haldaja - Haridus- ja Noorteamet (edaspidi Harno), kes pakub Moodle õpikeskkonna kasutamise võimalust.

1.3   Kasutaja - iga  Moodle keskkonnas kasutajakonto (edaspidi Konto) loonud füüsiline isik.

1.4   Asutus - Moodle keskkonnas õppetegevust läbi viiv ettevõtte, asutus või muu organisatsioon (edaspidi Asutus).

2.    Üldist

2.1   Kasutajatel ja Asutustel on Moodle kasutamine võimalik üksnes kõikide kasutustingimustega (edaspidi Tingimuste) nõustumise korral. Tingimustega mitte nõustumisel ei looda Kasutajale Kontot ja ei võimaldata Asutusel Teenuse kasutamist.

2.2   Moodle kasutamise all mõeldakse eelkõige, kuid mitte ainult, Kasutaja poolt Moodles Konto loomist ja Moodle võimaluste kasutamist Asutuse poolt pakutavas õppetegevuses osalemiseks või Asutuse õppetegevuse läbiviimiseks ning Asutuse poolt Moodle võimaluste kasutamist õppetegevuse vms läbiviimiseks.

2.3   Teenuse kasutamine on võimalik üksnes läbi personaalse ja isiku tuvastamist võimaldava Konto. Teenuse kasutamisel on võimalik Kasutaja autentimine kasutajanime ja parooliga, ID-kaardi, Mobiil-ID ja TAAT (või muu lisanduva) autentimislahendusega.

2.4   Teenuse Konto loomine on Kasutajale tasuta. Asutusele on Teenuse kasutamine tasuline, v.a Asutus, kelle eest rahastab Teenuse kasutamist Haridus- ja Teadusministeerium. 

3.    Moodle konto loomine ja kustutamine 

3.1   Moodle Konto loomiseks peab isik olema vähemalt 13 aastat vana või kasutama Teenust Asutuse õppekorraldust reguleeriva dokumendi alusel või omama Kasutajakonto loomiseks seadusliku esindaja nõusolekut.

3.2   Konto loomiseks on vajalik sisestada Moodlesse oma ees- ja perekonnanimi, e-post ning personaalne parool, mis peab sisaldama vähemalt 6 sümbolit, millest 1 väiketäht ja 1 number.

3.3   Peale Konto loomist saadetakse sisestatud e-postile automaatne kinnituskiri konto kinnitamiseks ja Moodlesse sisse logimiseks. 

3.4   Esimesel sisse logimisel peab Kasutaja Kontole lisama oma isikukoodi, mis võimaldab Kasutaja tõsikindlat tuvastamist ning edaspidi sisse logimist ID-kaardi/Mobiil-ID vahendusel.

3.5   Eesti isikukoodi puudumisel saab taotleda isikukoodi erandi võimaldamist vastava lahtri täitmisega Moodle isikuandmete vormil. Isikukoodi erandi taotluse vaatab läbi kasutajatugi ja kinnitab või lükkab selle tagasi hiljemalt 1 tööpäeva jooksul. 

3.6   Kontod, millele ei ole lisatud isikukoodi ega ole taotletud isikukoodi erandit, kustutatakse 1 nädala möödudes alates Kasutaja e-postile automaatse kinnituskirja saatmisest.

3.7   Kasutajal on õigus igal hetkel esitada Harno-le taotlus oma Konto kustutamiseks esitades sellesisulise taotluse e-postile: moodle@tugi.edu.ee

3.8   Harno kustutab Konto, kui Kontoga ei ole seotud aktiivset õppetööd mõne Asutuse all. Kui Konto on seotud aktiivse õppetööga mõne Asutuse all peab Kasutaja enne Harno-le Konto kustutamise taotluse esitamist laskma Asutus(t)el end Moodles aktiivsest õppetööst eemaldada. 

3.9   Konto ja kõik Kontoga seotud Moodles asuvad andmed kustutatakse hiljemalt 2 nädala jooksul vastavasisulise taotluse saamisest. Peale Konto kustutamist ei ole võimalik Teenust kasutada.

4.    Kasutaja õigused, kohustused ja vastutus 

4.1   Kasutajal on võimalik Moodles läbiviidavas õppetöös osaleda või Moodles õppetööd läbi viia vaid siis, kui Asutus on loonud Kasutajaga vastava seose (lisanud rolli) või avalikel e-kursustel külalisena, kui selline võimalus on kursuse lisaja poolt antud. 

4.2   Konto loomisega tekib Kasutajale privaatne ala Moodles, kuhu Kasutajal on võimalik salvestada lisaks Konto loomiseks vajalikele andmetele teisi isiklikke andmeid. Kasutajal on võimalus igal ajal lisatud isikuandmeid muuta ja kustutada. Kustutada ei saa Konto loomiseks kohustuslikke andmeid.

4.3   Kasutaja vastutab oma Kontole lisatud isikuandmete õigsuse ning täiendavate isikuandmete ning Moodle väliste teenustega liidestamise ja sellega kaasneva andmevahetuse eest. 

4.4   Konto kasutamisel kohustub Kasutaja tegema kõik endast oleneva, et välistada kolmandate isikute ligipääs oma Kontole.

4.5   Võimaliku ohu korral kohustub Kasutaja võtma viivitamatult tarvitusele meetmed, et vältida kolmandate isikute ligipääs Kontole (näiteks parooli vahetus, ID-kaardi või Mobiil-ID peatamine jms). Samuti tuleb tekkinud ohu korral teavitada Teenuse kasutajatuge e-posti teel moodle@tugi.edu.ee

4.6   Konto loomisel ja Teenuse kasutamisel on keelatud mistahes tegevused, mis võivad takistada Harno-l Teenuse osutamist või on vastuolus õigusaktidega. Keelatud tegevuste tuvastamisel on Harno-l õigus piirata Kasutaja ligipääsu Teenusele.

4.8   Kasutajal on võimalus liidestada oma Konto Moodle väliste teenustega (nt Google Drive). Kasutaja Konto liidestamine väliste teenustega ei ole Harno poolt kontrollitav. Harno-le on nähtav üksnes välise teenusega liidestamise fakt.

4.9   Registreerudes Kasutajaks nõustub Kasutaja saama e-posti teel Teenusega seotud teateid.

5.    Asutuse õigused, kohustused ja vastutus 

5.1   Asutusel on õigus kasutada Teenust oma õppetegevuse läbiviimiseks. Igale Asutusele avatakse Moodles oma alamkategooria.

5.2   Teenuse kasutamine on kõikidele Asutustele põhimõttel „as is“ ehk Moodle on majutatud Harno poolt sellisena nagu kirjeldatud lähtekoodis, mis on allalaetav moodle.org aadressil. 

5.3   Teenust kasutada sooviv Asutus peab saatma vastavasisulise allkirjaõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatud taotluse e-postile moodle@tugi.edu.ee Taotluses peab olema toodud (a) Asutuse nimetus, (b) Asutuse Harno Moodle administraatoriks määratava isiku nimi, (c) administraatori kasutajanimi Harno Moodles, (d)  administraatori Harno Moodle kontoga seotud e-posti aadress.

5.4   Asutusega, kelle Teenuse kasutamist ei finantseerita Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt, sõlmitakse Teenuse kasutamiseks leping.

5.5   Asutusel on kohustus määrata Asutuse Moodle administraator. Administraator haldab Asutuse poolt Teenust, nt lisab ja eemaldab Moodle vahendeid ja mooduleid, loob uusi kursuseid, määrab Asutuse kasutajate rolle (administraator, õpetaja, õpilane) ja õiguseid ning kinnitab Asutuse nimel Moodle kasutustingimustega nõustumist. 

5.6   Asutusel on kohustus tagada Asutuse kasutajate rollide ja õiguste vastavus ning hoida ära õigustamata isikute ligipääs Teenusele. 

5.8   Asutusel on võimalus liidestada oma Moodle alamkategooriat väliste teenustega (näiteks Google Drive, Echo360 jt). Asutuse alamkategooria liidestamine väliste teenustega ning liidestusest tulenev andmevahetus ei ole Harno poolt kontrollitav ning selles osas lasub vastutus ja isikuandmete edastamise korral isikute teavitamise kohustus täies ulatuses Asutusel.

5.9   Asutus tagab enda või oma Kasutajate poolt Moodle keskkonda sisestatud, lisatud, keskkonnas loodud jms materjalide seadusele vastavuse, mh autoriõigustega kooskõlalisuse.

5.10   Asutus kohustub eemaldama Kasutajad Moodles õppetööst (e-kursuselt) hiljemalt 6 kuu jooksul peale konkreetse õppetöö lõppu. Kasutajate hoidmisel lõppenud kursuse juures pikemalt on Asutusel kohustus Kasutajaid informeerida pikemast Kursuse juures hoidmise tähtajast ja põhjusest.  

5.11   Asutus vastutab enda antud rollide kaudu tekitatud kahju korral, mh andmekaitse nõuete rikkumise ja Teenuse toimimist kahjustavate tegevuste eest.

6.    Harno õigused, kohustused ja vastutus 

6.1   Harno-l on õigus teha Tingimustes ühepoolselt muudatusi teavitades sellest Kasutajaid ja Asutusi Harno veebilehe ja/või Moodles toodud e-posti teel.

6.2   Harno pakub Asutustele Moodle õpikeskkonna kasutamise võimalust ning Kasutajatele võimalust luua Moodle õpikeskkonas Konto, et osaleda Asutuste poolt Moodles läbi viidavates õppetegevustes. Teenust pakutakse 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas, v.a Harno poolt teatatud hooldusaegadel.

6.3   Moodle kasutusjuhend on leitav aadressil https://issuu.com/e-ope.ee/docs/moodlea5_final 

6.4   Teenust pakutakse üksnes üle turvalise ühenduse (https).

6.5   Moodle on majutatud Harno poolt hallatavates ja Eesti territooriumil asuvates serverites. 

6.6   Moodle, serverite ja andmebaasi tarkvara hooldatakse jooksvalt ajakohaste turvavärskendustega.

6.8   Moodle varundamise põhimõtted on toodud aadressil https://projektid.edu.ee/display/HTKT/MOODLE+TEENUSKAART .

6.9   Harno pakub Kasutajatele ja Asutustele Moodle kasutamisega seotud kasutajatuge. Kasutajatuge pakutakse e-posti moodle@tugi.edu.ee teel. 

6.10   Harno ei vastuta Asutuste ja Kasutajate poolt Moodlesse sisestatud andmete ja üleslaaditud materjalide sisu eest.

6.11   Harno ei vastuta Teenuse tõrgete eest, mis on põhjustatud Harno kontrolli alt väljas olevatest asjaoludest.

7.    Isikuandmete kaitse

7.1   Harno töötleb vastutava töötlejana isikuandmeid vaid Kasutajatele Kontode loomise võimaldamiseks ja Asutusele Teenuse osutamise tagamiseks vajalikus ulatuses.

7.2   Teenuse paremaks ja efektiivsemaks pakkumiseks kasutab Teenus veebilehitsejasse salvestatavaid küpsiseid, mis sisaldavad: Kasutaja IP-aadressi, geograafilist asukohta, brauseri tüüpi ja versiooni, operatsioonisüsteemi, viiteallikat, külastuse pikkust, lehevaateid ja veebisaidi navigeerimisteid, samuti teavet teenuse kasutuse ajastuse, sageduse ja mudeli kohta. Küpsised ei sisalda üldjuhul andmeid, mille põhjal oleks võimalik Kasutaja isikut tuvastada, kuid Kasutaja poolt salvestatud isikuandmed võivad olla seotud küpsistega ning nende kaudu on võimalik seostada Kasutaja tegevus veebilehitsejas Kasutaja isikuga.

7.3   Harno avaldab isikuandmeid üksnes Asutustele, kes kasutavad Teenust, et võimaldada Asutusel määrata Kasutajale Asutusega seotud roll ning teistele isikutele, kui andmete avaldamise nõue tuleneb õigusaktidest.

7.4   Asutus vastutab enda või oma Kasutajate poolt Moodle keskkonnas töödeldavate isikuandmete töötlemise (sh Teenusega liidestatud väliste teenustega kaasneva andmevahetuse) õigusaktidele vastavuse eest (sh teavitustegevuse eest) olles nende isikuandmete vastutav töötleja.  

7.5   Punktis 7.3 nimetatud andmete osas on Harno volitatud töötleja võimaldades isikuandmete töötlemiseks kasutada Teenust, pakkudes Teenusele kasutajatuge ja majutades Moodles sisalduvaid isikuandmeid oma serverites.

7.6   Kõikide õppetegevusega kaasnevate isikuandmete töötlemise küsimustes või seadusest tulenevate õiguste teostamiseks peab Kasutaja pöörduma Asutuse poole, kelle õppetegevuse raames tema isikuandmeid Moodles töödeldakse.

7.8   Harno võib töödelda kõiki Teenuses sisalduvaid isikuandmeid Teenuse kasutajatoe pakkumiseks, Teenuse analüüsimiseks, et Teenuse kvaliteeti parendada. 

7.9   Võimalikust andmelekkest teavitab Harno 72 tunni jooksul kõiki Kasutajaid oma veebilehel www.harno.ee Teenuse avalehel ning Moodles toodud e-posti teel isikuid, keda andmeleke puudutas või võis puudutada. Lisaks teavitab Harno Riigi Infosüsteemi Ametit ja Andmekaitse Inspektsiooni kohase intsidentiraportite vormi kaudu. Harno võtab lisaks koheselt kasutusele kõik abinõud, et välistada lekkinud andmete kasutamine mistahes moel teenuse kasutajate vastu. 

Andmekaitse ja isikuandmete töötlemise küsimustega pöörduge: harno@harno.ee.
Harno asukoht ja kontaktid :

Haridus- ja Noorteamet

Lõõtsa 4, 11415, Tallinn

Telefon: 735 0500


Email: info@harno.ee